Virus del Papiloma Humà

El Virus del Papiloma Humà (HPV) és un virus ADN circular de 8.000 parells de bases de longitud embolicades en una coberta proteica. Hi ha més de 100 serotips de HPV que poden infectar l’ésser humà, 15 d’ells són considerats d’alt risc per al desenvolupament d’un càncer de coll d’úter. Els papilomavirus són específics d’espècie, epiteliotrops i només es repliquen en els queratinòcits madurs.

Es transmet bàsicament per relació sexual, especialment en dones joves, en l’inici de les relacions per la immaduresa i la inestabilitat de la unió escamo-columnar del coll de l’úter que facilita l’ancoratge viral i la seva penetració.

* A major nombre de companys sexuals, major risc de contactar amb el HPV.

* A major promiscuïtat de l’home més possibilitats d’infectar la parella per HPV.

* Si l’home presenta condilomes genitals la taxa d’infecció de la dona és del 70%.

Història natural de la infecció.

* El contagi pel HPV es produeix a través de microtraumatismes durant les relacions sexuals amb una persona infectada i bàsicament durant el coit.
* El període d’incubació en l’epiteli anogenital oscil.la d’1 a 8 mesos, i es parla d’infecció latent; la resposta immunitària es produeix en els següents 3-12 mesos, fet que condiciona la progressió, persistència o regressió de la malaltia.
* Els condilomes poden aparèixer 2-3 mesos després de la infecció i en el 10-30% de casos remeten espontàniament encara que és recomanable tractar-los atesa la seva alta capacitat de contagi i autocontagi.

Epidemiologia.

* El risc d’infecció del company sexual d’una dona afectada per HPV és del 50-88%.
* El tracte genital és el principal reservori de HPV, on es poden trobar uns 35 serotips diferents, dels quals 15 s’associen a cancer.
* Més del 90% de condilomes es vinculen els genotips 6 i 11.
* Les lesions de CIN (neoplàsia cervical intraepitelial), VIN (neoplàsia vulvar intraepitelial i VAIN (neoplàsia vaginal intraepitelial) es relacionen amb una freqüència propera al 100% a HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 58 i 59.

* El HPV 16 està present en el 50% del càncer cervical, el HPV 18 al 14%, el HPV 45 en el 8% i el HPV 31 en el 5%. La resta en proporcions molt més baixes.

La prevalença als EUA de la infecció per HPV entre persones de 15-49 anys ens indica el següent:

* El 25% no presenten infecció actual ni prèvia.
* El 60% presenten només anticossos anti HPV positius sense clínica i DNA viral negatiu (infecció superada)
* El 14% presenten alguna alteració colposcòpica i determinació d’ADN viral positiu però sense cap alteració clínica però en un 3% sol haver alteració citològica.
* Un 1% presenta infecció clínica per HPV en les seves diferents manifestacions. ( veure en el mateix bloc de temes “neoplasia intraepitelial de cervix”).

Prevalença i evolució del HPV a Espanya.

* La prevalença per sota dels 25 anys és del 7%, disminuint fins a un 3% en dones majors de 35 anys.

* En condicions de immunocompetents, el 60% d’infeccions per HPV es resolen espontàniament a l’any, el 90% es resol als dos anys.

* El 50% de dones infectades no fabrica anticossos i si els produeix el seu nivell és baix i té tendència a disminuir amb el temps. Això possibilita la reinfecció pel mateix tipus de HPV.

* El HPV està relacionat amb el 100% de càncers de cèrvix, el 40% de vulva, vagina i penis, el 90% d’anus i el 12% d’orofaringe. És el responsable de totes les berrugues genitals condilomatosas.